logo

http://prsa.pl/bip/artykul.aspx?id=197006

Przedmiot działalności spółki

Poniedziałek, 8 sierpnia 2011

Zgodnie z § 7 Statutu Spółki, przedmiotem jej działalności jest:

1) Działalność radiowa polegająca na produkcji programów radiowych połączona z ich nadawaniem (PKD 92.20.Z), uwzględniająca zadania oraz obowiązki określone ustawą o radiofonii i telewizji, w tym zwłaszcza:
a) dostarczanie informacji,
b) udostępnianie dóbr kultury i sztuki,
c) ułatwianie korzystania z oświaty, dorobku nauki i kultury,
d) upowszechnianie edukacji obywatelskiej, w tym prezentowanie prac parlamentu i struktur samorządowych,
e) upowszechnianie wiedzy o języku polskim, w tym wzorców wypowiedzi,
f) dostarczanie rozrywki,
g) popieranie krajowej twórczości radiowej,
h) popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej, w tym także prowadzenie działalności sal koncertowych,
i) tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą,
j) tworzenie i rozpowszechnianie programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach,
k) podejmowanie wspólnej produkcji i rozpowszechniania audycji oraz ich wymiany z innymi nadawcami radiofonii publicznej;

2) Przesyłanie, nadawanie lub odbiór sygnału radiowego w celu jego bezpośredniego odbioru przez ogół obywateli (PKD 64.20.E);

3) Prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu w zakresie:
a) działalności wydawniczej (PKD 22.1), w tym:
- wydawania książek (PKD 22.11.Z),
- wydawania płyt gramofonowych, płyt kompaktowych, taśm z muzyką lub innymi nagraniami dźwiękowymi (PKD 22.14.Z) na wszelkich istniejących obecnie i w przyszłości nośnikach materialnych,
b) reprodukcji i rekonstrukcji nagrań dźwiękowych (PKD 22.31.Z),
c) sprzedaży hurtowej płyt gramofonowych, płyt kompaktowych, taśm, dysków kompaktowych (PKD 51.43.Z),
d) sprzedaży detalicznej płyt z nagraniami dźwiękowymi oraz płyt kompaktowych lub kaset (PKD 52.45.Z),
e) organizowania koncertów i festiwali (PKD 92.31.C),
f) wynajmowania studiów nagraniowych, działalności sal koncertowych (PKD 92.32.Z),
g) wynajmu lub dzierżawy profesjonalnego sprzętu radiowego (PKD 71.34.Z);

4) Produkcja oraz realizowanie reklam poprzez sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w środkach masowego przekazu (PKD 74.40.Z);

5) Zarządzanie zbiorami programowymi publicznego radia, w tym prowadzenie archiwum zakładowego polegające na przechowywaniu i udostępnianiu materiałów archiwalnych dla własnych potrzeb programowych i innych nadawców oraz dla celów naukowych, badawczych lub dydaktycznych (PKD 95.51.C);

6) Budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych (PKD 45.25.E);

7) Prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i innych form docierania do słuchaczy.

Spółka realizuje powyższe zadania korzystając z wszelkich dostępnych obecnie i w przyszłości środków technicznych (przykładowo lecz nie wyłącznie za pomocą nadajników naziemnych, kablowych, satelitarnych, każdego typu i rodzaju z wykorzystaniem wszelkich kanałów dystrybucji technicznie dostępnych obecnie i w przyszłości, łącznie z prawem do wykorzystania i odtwarzania w technikach multimedialnych).

Copyright © Polskie Radio S.A