Uchwała Rady Nadzorczej z 23 czerwca 2015 r. - ustalenie kandydatów do Zarządu Polskiego Radia S.A.

Piątek, 3 lipca 2015
Rada Nadzorcza Polskiego Radia S.A. podczas posiedzenia 23 czerwca 2015 r. wyłoniła kandydata na prezesa Zarządu Polskiego Radia S.A. – Andrzeja Siezieniewskiego, a na członków Zarządu – Henryka Cicheckiego oraz Jolantę Wiśniewską W załączniku: treść uchwały nr 41/VIII/2015
« wstecz


Polskie Radio SA z siedzibą w Warszawie, adres: 00-977 Warszawa, al. Niepodległości 77/85;
wpis do rejestru przedsiebiorców KRS przez Sa Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydziała Gospodarczy,
KRS pod nr 0000017753;
NIP 521-04-14-265;
wysokość kapitału zakładowego: 8 366 300 zł - wpłacony w pełnej wysokości